Kanalen

VISIE OP LEREN

Expertise leert ons dat kinderen die te weinig gestimuleerd worden binnen onderwijs, vaak op cognitief, emotioneel of lichamelijk gebied klachten vertonen. Scholen trachten daarom hun leraren bij te scholen, gaan compacten en verrijken, bieden leerstrategieën aan, zetten een kangoeroeklas op enzoverder. Helaas merken we vaak in de praktijk dat heel wat van deze scholen kampen met problemen: te grote klasgroepen met verschillende niveaus, veel zorgvragen, onvoldoende continuïteit en soms onvoldoende werkingsmiddelen. De betrokken kinderen zijn hiervan natuurlijk het slachtoffer.

Daarom is er nood om net voor deze kinderen onderwijs op maat aan te bieden.

Arkades streeft dezelfde eindtermen na als in de traditionele scholen. De school stelt een programma op voor de volledige school. De leerlingen zien met andere woorden dezelfde leerstof, maar de manier waarop, verschilt. 

Om de vorderingsprocessen van de leerlingen goed te bewaken, zal een Arkadesklas uit niet meer dan 12 leerlingen bestaan.

Er wordt gewerkt met een vast lesprogramma. Dat is nodig om twee redenen: de leerlingen leren werken vanuit een vaste structuur en kunnen zich daaraan aanpassen en op voorbereiden. Bovendien geeft het voor het team een houvast om binnen de structuur de eindtermen te behalen.

Arkades wil vooral het doceren zoveel mogelijk vervangen door ervaren, ontdekken en door zelf beleven. De leerlingen moeten kunnen groeien in hun ontwikkeling via een maximum aan ontwikkelingskansen. Ze mogen niet vastraken op een bepaald ontwikkelingsniveau, maar ze moeten komen tot een integratie van kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes waarmee ze bovendien ook iets kunnen doen in een niet-schoolse situatie. De leraar creëert onderwijsleersituaties met ruimte voor zelfstandig leren en werken.

De leraren gebruiken bij de vormgeving van hun onderwijs de analyse en prestaties van de leerlingen. Er worden dan concrete doelen en acties vooropgesteld. Nadien krijgen de leerlingen effectieve feedback op hun leerproces. Daarbij wordt duidelijk gemaakt wat de volgende stap in hun leerproces is. De instructies worden afgestemd op de verschillen tussen de leerlingen (van minder tot aanvullende of extra instructie). Ook de verwerking kan afgestemd worden op de verschillen tussen de leerlingen. Zo zijn er bijvoorbeeld extra oefenmogelijkheden. Voor de de sterkere leerling is overslaan (compacten) en verrijken een optie. Leerlingen kunnen tot slot werken met individuele leervragen en/of -doelen.

DOELGROEP

Welke kinderen gedijen goed in de Arkadesschool?

Kinderen met een IQ vanaf 110 zullen met dit soort onderwijs zeker aan hun trekken komen. Er wordt rekening gehouden met leer- en/of ontwikkelingsstoornissen. Een inschrijving wordt pas definitief na een aannamegesprek met de ouders en het betrokken kind. We willen wel bewaken dat we een gezond evenwicht behouden inzake zorgleerlingen. Uiteraard zijn ook leerlingen welkom die na een traditionele onderwijservaring op zoek zijn naar een andere aanpak.

Arkades richt zich voornamelijk op leerlingen die

 • graag uitgedaagd worden 
 • graag projectmatig werken in grotere gehelen
 • hun persoonlijke ontwikkeling als startpunt tot leren zien
 • soms nood hebben aan één op één werken
 • graag vertoeven bij ontwikkelingsgelijken
 • graag eigen interesses delen

Voor welke kinderen kan Arkades zeker een verschil betekenen?

 • de leerling hoeft zich niet in te zetten, doet dat doorgaans ook niet, maar presteert wel 
 • de leerling is al versneld en zou dat qua niveau (bijna) weer moeten 
 • de school spreekt over versnellen, maar ouders/kind zien dit niet zitten 
 • de behoefte aan uitdaging en/ of ontwikkelingsgelijken is groter dan school kan bieden
 • de leerling is zo snel door de leerstof heen dat de leerkracht moeite heeft om hem/haar bezig te houden
 • welbevinden van de leerling is in gevaar

 

ERKENDE BASISSCHOOL

Er zijn eindtermen om te volgen en dat is ook het uitgangspunt.
Arkades Basisschool is vanaf 1 september 2016 een erkende school. Een erkende school houdt in dat het schoolbestuur de getuigschriften basisonderwijs mag uitschrijven. De erkenning heeft niets te maken met subsidiëring.

KLASBEZETTING

Wat houdt de Arkadesschool concreet in voor het schooljaar 2016 – 2017?

groep

doelgroep

aantal leerlingen

kleuterhuis

vanaf 2,5 jaar

24

groep 1

1ste en 2de leerjaar

10

groep 2

3de leerjaar

11

groep 2

4de leerjaar

11

groep 3

5de en 6de leerjaar

22

 

Leerlingen secundair onderwijs die zich voorbereiden op de examens van de Centrale Examencommissie, kunnen ook terecht bij Arkades. Voor hen wordt een traject op maat opgesteld. De begeleiding zit vooral in het plannen van de leerstof en het aanbieden van leerstrategieën

 

LESPROGRAMMA

Omdat heel wat schoolvakken op een hoger tempo verwerkt worden, komt er ruimte vrij voor andere dingen. Het lesprogramma van Arkades is dan ook uniek. De volgende vakken zijn opgenomen in het weekprogramma van de lagere school:

 • praatronde / klassenraad
 • project (met leerstrategieën)
 • rekenportfolio
 • taalportfolio
 • Engels
 • Frans
 • actua
 • presentatie
 • techniek
 • muzische vorming
 • lichamelijke opvoeding
 • onderzoeken leren
 • coöperatief spel
 • ontwikkelgesprek
 • filosofie
 • individuele werktijd